Warunki współpracy

WARUNKI WSPÓŁPRACY – QUBARTS
ZAMÓWIENIE
 1. Wymagane jest złożenie pisemnego zamówienia i dostarczenie kopii dokumentów rejestracyjnych firmy Zamawiającego (Wpis, NIP, REGON)
 2. Dostarczenie projektu w Corel X3 wersja wektorowa, fonty zamienione na krzywe w skali 1:1. Nadruki typu zdjęciowego mogą być w formacie TIF lub EPS w rozdzielczości 300 DPI.
 3. Określenie w formie pisemnej kolorów wg skali PANTONE, do których nadruk ma się zbliżać oraz umiejscowienia nadruku
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych WARUNKÓW WSPÓŁPRACY.
 5. Wykonanie zamówienia następuje przez wydanie towaru Zamawiającemu lub wskazanym przez niego osobom/firmom, np. spedycyjnym lub poprzez zgłoszenie Zamawiającemu, iż towar jest gotowy do odbioru. QUBARTS zastrzega sobie prawo częściowego wykonania zamówienia lub wykonanie zamówienia częściami.
 6. W wypadku częściowego zamówienia lub wykonanie zlecenia partiami, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za każdorazowo wykonaną część zamówienia.
 7. QUBARTS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które QUBARTS nie ponosi winy, w szczególności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia, czy też szkody powstałe w wyniku różnicy pomiędzy kolorystyką artykułów wskazanych w ofercie, a kolorystyka towaru będącego przedmiotem zamówienia.
CENY
 1.   Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT 23%.
 2.   Podawane ceny są LOCO magazyn QUBARTS w Krakowie.
DOSTAWA
 1. Termin dostawy zamówionych w QUBARTS towarów jest terminem przybliżonym, uzależnionym m.in. od dostawy importowanych produktów.
 2. Odbiór towaru odbywa się transportem Zamawiającego w magazynie QUBARTS.
 3. Na życzenie Zamawiającego wysyłamy towar firmami kurierskimi na koszt odbiorcy. Firma Qubarts nie odpowiada za szkody wynikłe w transporcie, roszczenia z tym związane należy kierować do przewoźnika (firm kurierskich).
 4. QUBARTS zastrzega sobie prawo do dostarczenia większej lub mniejszej dostawy – do 5% w stosunku do zamówienia. Ilości te podyktowane są różnicami w pakowaniu towaru w opakowania zbiorcze.
 5. Jako termin realizacji określony jest dzień odbioru/wysyłki towaru z magazynu firmy Qubarts. Firma Qubarts nie odpowiada za opóźnienia dostawy spowodowane przez firmy przewozowe.
 
MATERIAŁY
 1. QUBARTS nie jest producentem wyrobów ceramicznych i szklanych. Nie odpowiadamy za wady fizyczne zdobionych materiałów ani za wady nadruku powstałe z winy producenta szkła lub ceramiki.
 2. Większość importowanych artykułów występuje w jakości odpowiadającej  II gatunkowi wg norm polskich, w związku z czym przy zakupie asortymentu niedekorowanego zaleca się zamówienie 10% naddatku.
 3. W przypadku kubków importowanych możliwe są różnice w odcieniu szkliwa.
 4. Każdorazowo na życzenie i koszt zamawiającego mogą być mu przesłane wzorce artykułów wybranych do zdobienia.
 5. Wyroby szklane importowane przez Qubarts NIE są wyrobami żaroodpornymi. Dlatego też przypominamy, że wyroby szklane mogą pod wpływem wrzątku pękać. Aby temu zapobiec należy przed nalaniem gorącego płynu włożyć do kubka łyżeczkę metalową.
 6. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się nieznacznie od rzeczywistego ich wyglądu. Kolory i kształty kubków z różnych dostaw mogą się nieznacznie różnić między sobą. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.
ZDOBIENIE
 1. Kalki ceramiczne i szklarskie wykonywane są metodą sitodruku. Technologicznie dopuszczalne jest przesuniecie w pasowaniu kolorów rzędu 0,5 mm. Ilość ta nie może przekroczyć 5% nakładu.
 2. Kalki ceramiczne i szklarskie nanoszone są na wyroby ręcznie. Dopuszczalne, zatem są różnice w rozmieszczeniu nadruków w granicach 3 mm. Ilość ta nie może przekroczyć 10% nakładu.
 3. Wierność odwzorowania kolorów w kalkomanii ceramicznej i szklarskiej może odbiegać od założeń nawet o 30%, w zależności od rodzaju podłoża i wybranego koloru. Z tego powodu zaleca się wykonanie próby technologicznej. Wśród farb ceramicznych i szklarskich skala kolorów Pantone jest możliwa do uzyskania jedynie w przybliżeniu.
 4. W przypadku zdobienia szkła szronionego lub ceramiki ze szkliwieniem matowym zastrzegamy, że nadruki mogą mieć niejednolita strukturę – wynikającą z porowatości szkła/szkliwa.
 5. Zdobienia na dnie kubka robione są na odpowiedzialność Klienta, należy, bowiem pamiętać, że kubek na dnie ma inną strukturę i nadruk wygląda tam inaczej niż na boku kubka.
 6. Po akceptacji wypału próbnego (tj. kolorów nadruku i rozmieszczenia kalki) wszelkie zmiany dokonywane będą na koszt Zamawiającego.
 7. Nadruki wykonane na szkle kalką szklarską nie są odporne na mycie w zmywarkach mechanicznych.
 8. Przy zdobieniu kubków metodą sublimacji w ramach jednego nakładu mogą zdarzyć się różnice w odcieniu danego koloru. Spowodowane jest to przez czynniki zewnętrzne takie jak: temperatura i wilgotność powietrza, wchłanialność papieru, długość schnięcia papieru, a także warunki panujące w piecu do wypału kubków. Z uwagi na te czynniki nie możemy zagwarantować, że przy kolejnym zamówieniu tego samego nadruku odcienie kolorów na kubku będą takie jak na pierwszej partii.
PŁATNOŚĆ
 1. Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia pobieramy zadatek w wysokości 40% wartości zamówienia brutto.
 2. Pozostałą kwotę należy wpłacić na rzecz QUBARTS w ustalonym odrębnie terminie.

 

REKLAMACJE
 1. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, czy dostarczony towar jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem. W razie niezgodności Zamawiający winien niezwłocznie poinformować o tym na piśmie firmę QUBARTS, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru zamówionego towaru.
 2. Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub uznany za niezgodny z zamówieniem.
 3. Wadliwy towar należy odesłać w całości w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty jego otrzymania.
 4. Zamawiający ponosi wszelkie koszty transportu związanego ze zwrotem reklamowanego towaru.
 5. Reklamacja będzie rozpatrzona przez firmę  Qubarts w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania w formie pisemnej wraz z  reklamowanym towarem. Przedmiotem reklamacji może być tylko i wyłącznie towar uznawany za wadliwy.
 6. Firma Qubarts nie ponosi odpowiedzialności za jakość ceramiki i szkła powierzonego przez klienta do zdobienia oraz straty podczas wypałów.
 7. Przy zdobieniu ceramiki kalkomanią powierzoną przez Klienta nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia nadruku podczas wypału (dotyczy to szczególnie zdobienia kubków matowych).
 8. Firma Qubarts nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia wynikające z transportu firmą spedycyjną.
 9. W przypadku, gdy dostarczony towar nie jest nie jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem firma QUBARTS zobowiązana jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków lub naprawy lub wymiany wadliwych towarów.
 10. QUBARTS nie będzie akceptować roszczeń dotyczących  wyrównania szkód wynikłych z powstałej zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawieraniu umowy, chyba że szkody te powstały w wyniku umyślnej działalności QUBARTS.
 11. Rezygnacja z zamówionego w QUBARTS towaru będzie możliwa w przypadku, gdy pozwolą na to czynniki zewnętrzne niezależne od QUBARTS lub jeśli Klient pokryje koszty rozpoczętego zlecenia.
 12. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru zakupionego w Qubarts kolejnemu odbiorcy lub poddaniu go dalszym obróbkom, odpowiedzialność za braki ilościowe i jakościowe przenoszą się na zamawiającego.
 13. Firma Qubarts ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienie tylko i wyłącznie do wysokości jego wartości